021-79276000 info@noviraco.com

با وجود افزایش قیمت زعفران ، مجموع صادرات سال ۱۴۰۲ این محصول به ۲۲۱ تن رسید؛ که این مقدار نسبت به صادرات سال ۱۴۰۱ (با مقدار ۲۱۷ تن) بیشتر بوده است.

این افزایش صادرات با توجه به شرایط کنونی محصول زعفران (افزایش قیمت و کاهش برداشت) قابل توجه است.

در حالی که کل میزان برداشت این محصول در سال (زراعی) ۱۴۰۲ کمتر از ۱۵۰ تن بوده؛ تنها در ۶ ماه دوم این سال، ۱۲۳ تن زعفران صادر شده است.

در صورت ادامه روند صادرات زعفران به همین شکل، انتظار می‌رود فشار تقاضا در بازار زعفران قابل توجه باشد.

انتهای پیام/