021-79276000 info@noviraco.com

شرکت های سبدگردان زیادی در حال حاضر در ایران فعالیت می کنند. این شرکت ها با سبدگردانی اختصاصی می توانند به شما در زمینه سرمایه گذاری در بازار مالی بورس کمک کنند. هرکدام از سبدگردان ها بخشی از بازار سبدگردانی را به خود اختصاص داده اند. شما می توانید در ادامه لیست کامل شرکت های سبدگردانی و زمان تاسی آنها را ببینید.

لیست شرکت های سبدگردان