021-79276000 info@noviraco.com

شاخص حباب صندوق‌های اهرمی مبتنی بر میانگین وزنی حباب یا میزان فاصله قیمت پایانی از خالص ارزش (NAV) ابطال صندوق‌های اهرم، توان، موج، جهش و شتاب می‌باشد. وزن متناسب با هر صندوق بر مبنای ارزش معاملات آن تعدیل شده‌ است.

شاخص حباب می‌تواند به عنوان یک متریک در راستای ارزیابی وضعیت صندوق‌های اهرمی، انتظارات نسبت به بازار و… مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص به صورت هفتگی توسط گروه نوویرا منتشر خواهد شد.