021-79276000 info@noviraco.com

متوسط حباب صندوق‌های اهرمی،در واقع نسبت قیمت به NAV صندوق‌ها، به ۱۴.۸% رسیده‌است. میانگین حباب از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۴.۲ درصد می‌باشد.

شاخص حباب صندوق‌های اهرمی مبتنی بر میانگین وزنی حباب یا میزان فاصله قیمت پایانی از خالص ارزش(NAV) ابطال صندوق‌های اهرم، توان، موج، جهش و شتاب می‌باشد. وزن متناسب با هر صندوق بر مبنای ارزش معاملات آن تعدیل شده‌است.

انتهای پیام/