021-79276000 info@noviraco.com

مطابق گزارش مقدماتی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲، گروه نفت و گاز به دلیل افزایش تولید و صادرات، بیشترین سهم (برابر ۱۴.۷ درصد) را در رشد اقتصادی داشته‌ است. همچنین مطابق نمودار سهم رشد اقتصادی از محل گروه کشاورزی و صنایع و معادن، نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌ است.

به نظر می‌رسد همچنان مولفه و پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور، صادرات نفت خام و فرآورده‌های مرتبط با آن است.

انتهای پیام/