021-79276000 info@noviraco.com

ارزیابی دقیق ارتباط قیمت مسکن و نرخ ارز بایستی در چارچوب مدل‌های سری زمانی صورت پذیرد. چنانچه صرفا نسبت قیمت مسکن به نرخ دلار مورد توجه قرار گیرد، در واقع هرگونه استنباط آماری دچار بایاس یا تورش خواهد بود، چرا که در رابطه این دو متغیر یک ثابت از قلم انداخته شده‌ است.

با مدلسازی قیمت مسکن بر حسب نرخ ارز و یک ثابت، می‌توان با توجه به قیمت محقق‌شده هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران، به نرخ ارز مورد انتظار فعالان بازار مسکن دست یافت.

مطابق محاسبات ما در گروه نوویرا، با توجه به متوسط قیمت محقق‌شده هر متر مربع آپارتمان در تهران در مهرماه ۱۴۰۲، نرخ ارز مورد انتظار بازیگران بازار مسکن برابر ۵۳۳،۱۳۷ ریال بوده‌ است.

بررسی تاریخی رابطه تعادلی این دو متغیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تاکنون بازار مسکن دو رژیم متناظر با ادوار برجام و تحریم را تجربه نموده‌ است. همچنین بیشترین فاصله نرخ ارز مورد انتظار این بازار از قیمت بازار آزاد تقریبا ۲۰ درصد بوده‌، درحالی‌که مهرماه، نرخ ارز بازار مسکن تقریبا ۸ درصد از میانگین بازار آزاد بیشتر بوده‌ است. افت قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر سبب کاهش فاصله این دو نرخ ارز از یکدیگر شده‌ است.

انتهای پیام/