021-79276000 info@noviraco.com

بازارهای اولیه سرمایه بازارهایی هستند که در آن شرکت ها و دولت ها سرمایه جذب می‌کنند. شرکت ها ممکن است با قرض گرفتن پول یا با انتشار سهام سرمایه جذب کنند. دولت ها نیز ممکن است با قرض گرفتن پول سرمایه جذب کنند. زمانی گفته می‌شود که کارایی تخصیصی در اقتصاد رخ‌داده است که نظام‌های مالی آن‌ها سرمایه را به آن دسته از فعالیت‌هایی اختصاص دهند که مولدترین فعالیت‌ها هستند. اگرچه ممکن است شرکت ها متمایل به جذب سرمایه برای طرح‌های بالقوه زیادی باشند، اما همه طرح‌ها نیز ارزش تأمین مالی ندارند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام مالی، ایجاد اطمینان از این مسئله است که تنها بهترین طرح‌ها به منابع کمیاب سرمایه دست یابند. منابع در اختیار قرار داده‌شده از سوی پس انداز کنندگان باید به مولدترین کاربردها اختصاص یابد.

در اقتصادهای مبتنی بر بازار، پس انداز کنندگان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تعیین می‌کنند کدام طرح سرمایه دریافت کند. پس انداز کنندگان با انتخاب اینکه در کدام اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند، به‌طور مستقیم نحوه تخصیص سرمایه را مشخص می‌کنند. پس انداز کنندگان با دادن منابع خود به‌واسطه های مالی که آن منابع را سرمایه‌گذاری می‌کنند تخصیص سرمایه را به‌طور غیرمستقیم انجام می‌دهند. به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران از زیان احتمالی نسبت به پول خود هراس دارند، منابع خود را با نرخ‌های پایین بهره به قرض گیرندگانی با بهترین چشم‌انداز اعتباری یا بهترین وثیقه قرض می‌دهند و به دیگر قرض گیرندگان دارای چشم‌انداز کمتر مطمئن با نرخ‌های بالاتر بهره قرض می‌دهند. به‌طور مشابه، آن‌ها تنها سهم‌هایی را می‌خرند که معتقدند ازنظر قیمت و ریسک بهترین چشم‌انداز رادارند.

سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ضرر و زیان بااحتیاط تمام، چشم‌انداز فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلف پیش روی خود را مطالعه می‌کنند. تصمیماتی که آن‌ها می‌گیرند معمولاً بر اطلاعات خوبی مبتنی است که این اطمینان را ایجاد می‌کند که سرمایه به شکلی کارا تخصیص می‌یابد. ترس از ضرر از سوی سرمایه‌گذاران و افرادی که برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها سرمایه جذب می‌کنند، این اطمینان را ایجاد می‌کند که تنها بهترین طرح‌ها تأمین مالی می‌شوند. این فرایند زمانی به بهترین نحو اثر می‌گذارد که سرمایه‌گذاران نیز به بهترین نحو از چشم‌انداز طرح‌های مختلف آگاه باشند.

به‌طورکلی، سرمایه‌گذاران روی طرحی سرمایه‌گذاری می‌کنند که انتظار داشته باشند ارزش این طرح بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود؛ در غیر این صورت روی طرح یاد شده سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. اگر انتظارات سرمایه‌گذاران دقیق و درست باشد، تنها طرح‌هایی که باید اجرا شوند تأمین مالی می‌شوند و همه طرح‌هایی از این دست تأمین مالی خواهند شد. اطلاعات درست بازار به تخصیص کارای سرمایه خواهد انجامید.

انتهای مطلب/