021-79276000 info@noviraco.com

صندوق سرمایه گذاری ذوب آهن نوویرا به عنوان سومین صندوق پربازده یک ماه اخیر معرفی شد. این صندوق با ثبت بازدهی 26.15 درصدی در یک ماه اخیر، در جایگاه سوم پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام قرار گرفت.