021-79276000 info@noviraco.com

در این مطالعه که در راستای پیش‌بینی تعادل بازار بورس و نرخ ارز توسط گروه نوویرا صورت گرفته است، فرض می‌کنیم که چنانچه اتفاقات سال 1399 رخ نمی‌داد با سطوح فعلی قیمت‌های کامودیتی‌ها و نرخ‌های کنونی ارز، چه مقادیری برای ارزش بازار و به تبع آن شاخص بورس مورد انتظار خواهد بود. مدل مورد استفاده مارکوف پنهان و متغیرهای توضیحی نرخ ارز و شاخص قیمت جهانی کامودیتی در بازه 1390 تا 1398 می‌باشد. در سری‌های زمانی انباشته حذف یک بازه زمانی روش متداولی نیست، اما با توجه به بررسی داده‌ها از سال 1390 و کوتاه بودن این بازه زمانی، داده‌های سال 1399 می‌تواند منجر به اریب شدن نتایج گردد. بنابراین چشم‌پوشی از داده‌های سال 99 معقول خواهد بود. برای استخراج تعادل با احتساب سال 99 دست‌کم نیاز به طیفی 15 ساله از داده‌ها داریم.

همچنین با درنظر گرفتن اسفند سال 1392 به عنوان مبنا و نسبت ارزش عرضه‌های اولیه طی دوره 93 تا 98 در انتهای 98 به ارزش نمادهای مبنا اسفند 92 به طور متوسط سالانه 4% ارزش بازار به واسطه عرضه‌های اولیه افزایش یافته است. در سال 1399 نیز با توجه به عرضه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمادهای بزرگی نظیر شستا میزان انبساط بازار تقریبا 12% برآورد شده است.

در جدول فوق مقدار شاخص جهانی کامودیتی در ماه می 2021 برای پیش‌بینی بازار در سال 1400 لحاظ شده است. همچنین در پیش‌بینی ارزش بازار در سال 1400، افزایش ارزش بازار از محل عرضه‌های اولیه به میزان تقریبی 12 درصد در سال 99 و همچنین 4 درصد در سال 1400، لحاظ شده است.

طبق نتایج مطالعات گروه نوویرا، برازش مدل مارکوف برای داده‌های بین سال‌های 90 تا 98 با فرکانس ماهانه نشان می‌دهد که به لحاظ تاریخی بین رژیم‌های خروجی مدل مارکوف و بحران‌های ارزی، تقارن شگفت آوری وجود دارد. تطابق بین ادوار دو رژیم تعادلی بدست آمده از مدل کارکوف با واقعیت بازار (یعنی با ادوار بحران ارزی و آرامش ارزی) دلالت بر دقت مدل مارکوف در توصیف تعادل مزبور دارد.

بعد از لحاظ کردن عرضه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سال 99 و سایر عرضه‌های اولیه و همچنین با لحاظ کردن انبساط 4 درصدی بازار در سال 1400 از محل عرضه‌های اولیه، نتایج نشان می‌دهد سطوح کنونی شاخص با دلار 28 هزار تومانی ارزش‌گذاری شده است. با در نظر گرفتن دلار 24 هزار تومانی، ارزش بازار کنونی 18 درصد بیشتر از ارزش بازار پیش‌بینی شده برای سال 1400  است. همچنین در صورت اصلاح قیمت جهانی کامودیتی‌ها می‌توان متعاقباً انتظار اصلاح شاخص تا کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده را نیز داشت.

در نمودار فوق جمع احتمالات برابر یک می‌باشد و دو رژیم به آرامش و بحران ارزی تفکیک شده‌اند.

جهت دریافت فایل «پیش‌بینی تعادل بازار بورس تهران و نرخ ارز» کلیک کنید.

انتهای مطلب/