021-79276000 info@noviraco.com

کارمزد سبدگردانی مشتمل بر کارمزد ثابت و کارمزد متغیر است. مبنای محاسبه کارمزد سبدگردانی مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار است که در قرارداد منعقد شده سبدگردان با سرمایه‌گذاران افشا میگردد. بخش اول کارمزد، کارمزد ثابت است که به صورت درصدی از خالص ارزش سبد برای ارائه خدمات سبدگردانی و هزینه‌های جاری سبد مانند: هزینه‌های حسابرسی، نرم‌افزاری، مدیریت و … محاسبه می‌گردد. بخش دوم کارمزد، کارمزد مبتنی بر عملکرد یا اصطلاحاً کارمزد متغیر نامیده می‌شود که به صورت درصدی از بازده سبد اختصاصی محاسبه می‌گردد. کارمزد عملکرد در شرکت‌های سبدگردان براساس استراتژی‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت تعیین می‌شود.

 کارمزد ثابت + کارمزد متغیر= کارمزد سبدگردانی

همچنین، در تعیین مدل اخذ کارمزد متغیر، تلاش بر آن است که منافع شرکت سبدگردان و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرد. بدین صورت که اخذ کارمزد بیشتر از سرمایه‌گذار و شناسایی درآمد بالاتر برای سبدگردان، منوط به کسب بازدهی بالاتر برای سرمایه‌گذار است. مطابق قرارداد نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه کارمزد سبدگردانی به صورت روزانه است و در مقاطع سه ماهه قابلیت تسویه را دارد. اما عموماً شرکت‌های سبدگردان تسویه کارمزد ثابت را به صورت سه ماهه انجام داده و کارمزد متغیر را در پایان قرارداد، قطعی و تسویه می‌نمایند.

انتهای مطلب/