021-79276000 info@noviraco.com

فرم های مورد نیاز

فرم قرارداد نمونه سبدگردانی

قرارداد نمونه سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

فرم کسب اطلاعات مشتریان حقوقی

فرم کسب اطلاعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی ریسک مشتریان حقوقی و رویه تحلیل آن

فرم کسب اطلاعات مشتریان حقیقی

فرم کسب اطلاعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی ریسک مشتریان حقیقی و رویه تحلیل آن