021-79276000 info@noviraco.com

صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن با ترکیب دارایی که بیش از ۷۵ درصد آن را، اوراق بهادار با درآمد ثابت تشکیل داده است؛ وابستگی به هیچ بانکی نداشته و صرفاً با هدف کسب حداکثر سود برای سرمایه گذاران، از تمامی ابزارهای ممکن استفاده می نماید. این صندوق ریسک های قانونی مترتب بر صندوق که ناشی از الزام به سرمایه گذاری در سهام هستند را با استفاده از ابزارهای درآمد ثابت حل نموده و از این منظر هیچ گونه ریسکی صندوق را تهدید نمی نماید. شرکت سبدگردان نوویرا به عنوان مدیر صندوق، ایجاد بازده با ثبات و مستمر را در دستور کار قرار داده تا صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن، به رسالت ماهوی خود که ایجاد بازدهی معقول و به دور از نوسانات شدید است، عمل نموده باشد.