021-79276000 info@noviraco.com

مطابق تعریف بند 17 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، سبدگردان شخص حقوقی است که به منظور کسب انتفاع و در قالب قراردادی مشخص، به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد. به زبان ساده، سبدگردان شخصی است که در قبال دریافت کارمزد، وظیفه مدیریت سبد اوراق بهادار سرمایه‌گذار را بر عهده داشته و به وکالت از وی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌پردازد. سرمایه‌گذار براساس قرارداد سبدگردانی اختصاصی، مسئولیت مدیریت دارایی و معاملات خود را به سبدگردان واگذار می‌نماید.

سبدگردانی (مدیریت سبد) در بازار سرمایه می‌تواند به صورت غیررسمی و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی باشد که تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و دارای مجوز رسمی سبدگردانی نیستند؛ و یا به صورت رسمی و از طریق سبدگردان‌های تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد. سبدگردانی غیررسمی، هم برای سبدگردان و هم برای سرمایه‌گذار با ریسک همراه بوده و سازمان بورس و اورق بهادار در قبال این نوع سبدگردانی، مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

سبدگردانی رسمی در بازار سرمایه از طریق شرکت‌های سبدگردان دارای مجوز سبدگردانی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌گیرد. اعطای مجوز سبدگردانی به شرکت‌های سبدگردان از سوی سازمان بورس و اورق بهادار، به منزله تضمین سودآوری و تأیید بازدهی این شرکت‌ها نیست، بلکه سازمان بورس با اعطای مجوز، صحت عملکرد سبدگردان را تأیید نموده و نظارت بر این شرکت‌ها را وظیفه خود می‌داند.

سبدگردان موظف است برای ارائه‌ی خدمات قرارداد مشخصی منعقد کند، در این قرارداد مواردی همچون میزان تعهدات سبدگردان در قبال سرمایه‌گذار، میزان کارمزدی که سرمایه‌گذار به ازای دریافت خدمات باید به سبدگردان پرداخت کند و همچنین نحوه‌ی گزارش‌دهی سبدگردان به سرمایه‌گذار مشخص می‌شود. قراردادهای سبدگردانی و نحوه محاسبه کارمزدهای سبدگردانی به گونه‌ای طراحی شده که درآمد بیشتر شرکت‌های سبدگردان در گرو کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذار بوده و این قرارداد برای سبدگردان و سرمایه‌گذار به صورت برد ـ برد خواهد بود.

بر اساس مقررات، سبد‌گردان موظف است قبل از تشکیل سبد سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار میزان ریسک‌پذیری ایشان را ارزیابی کند و سبد سرمایه‌گذار را متناسب با میزان ریسک‌پذیری وی تشکیل دهد. به عنوان مثال سبدگردان برای فردی که قدرت ریسک‌پذیری کمتری دارد اقدام به تملک اوراق بهاداری می‌کند که ریسک کمتری دارد و برای افرادی که ریسک‌پذیر هستند اقدام به تملک اوراق بهادار با ریسک بیشتر به منظور کسب بازدهی بیشتر می‌کند.

پرتفوی یا پرتفولیو (portfolio) یا سبد سرمایه‌گذاری با کنارهم قرار گرفتن ترکیبی از دارایی‌های مختلف با هدف تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. در شرکت سبدگردان مدیریت سبد به معنی بازنگری دوره‌ای منظم سبد تشکیل شده از اوراق بهادار براساس ریسک سرمایه‌گذار است که هدف آن‌ها کسب حداکثر بازده برای سرمایه‌گذار می‌باشد.

انتهای مطلب/