021-79276000 info@noviraco.com

مطابق تعریف قانونی، سبدگردانی به عملیات خرید و فروش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ و به‌منظور ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع، به نام سرمایه گذار و در حساب وی اطلاق می شود. به بیان ساده سبدگردان شخص حقوقی (یا حقیقی) است که در قبال دریافت کارمزد، برای مدتی معین، اداره سبد اوراق بهادار شما را برعهده می گیرد. 

استفاده از خدمات حرفه ای و بهره مندی از تجارب افراد متخصص و خبره از مهمترین مزیت های سبدگردانی است. صرفه های ناشی از مقیاس باعث می شود تا افراد با پرداخت بخش اندکی از دارایی های خود از خدمات حرفه ای منتفع شوند. 


مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های سبدگردان با سایر نهادهای مالیِ اداره‌کننده وجوه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک این است که این شرکت‌ها بیش از محصول‌محور بودن، مشتری‌محور هستند، بدین معنی که در شرکت‌های سبدگردان ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک‌پذیری و اهداف هر مشتری، نیازهای سرمایه‌گذاری وی مشخص و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می‌گردد. حال آنکه سایر شرکت‌ها به تمام مشتریان محصول یکسانی را ارائه می‌دهند.

در واقع می توان گفت که صندوق های سرمایه گذاری ایجاد توانایی سرمایه گذاری در تمامی اقشار جامعه، با هر میزان توانایی مالی، را هدف خود قرار داده اند ولی شرکت های سبدگردانی به شخصی سازی (Customize) خدمات ارائه شده بر مبنای میزان ریسک پذیری، سلیقه، نیازهای آتی به وجوه نقد و …می پردازد.