021-79276000 info@noviraco.com

با پایان یافتن آذرماه و آغاز زمستان، به تدریج نهمین گزارش عملکرد ماهانه شرکت ها نیز منتشر می شود. شرکت های سرمایه گذاری اعتلا البرز، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری پردیس، گروه دارویی سبحان و چند شرکت دیگر اولین شرکت هایی هستند که گزارش عملکرد ماهانه خود را روانه کدال کرده اند.

از گزارش های ماهانه شرکت های سرمایه گذاری که عبور کنیم به گزارش شرکت هایی نظیر فولای، مادیرا، قهکمت، فولاژ، غشهر، سدور، ثاباد و خوساز می رسیم.

مبلغ فولای در آذر ماه حدود ۱۸% مجموع فروش ۸ ماهه ابتدای سال این شرکت بوده و با ۱۲۲ میلیارد ریال فروش، توانسته است مجموع فروش ۹ ماهه خود را به ۸۰۵ میلیارد ریال برساند.

فولاژ با ۱،۸۱۸ میلیارد ریال فروش در آذر ماه، در گزارش نه ماهه خود ۱۲،۸۲۹ میلیارد ریال درآمد فروش را گزارش خواهد کرد.

قند هگمتانه در گزارش خود عملکرد درخشان آذرماه را به نمایش گذاشته و تقریبا به میزان عملکرد ۸ ماهه ابتدایی سال، در آذر ماه فروش داشته است. این شرکت در ۸ ماهه ابتدای امسال حدود ۴۷۰ میلیارد ریال فروش داشته که در آذر ماه توانسته به مبلغ فروش ۴۵۵ میلیارد ریال دست پیدا کند. بخش عمده این جهش مربوط به عملکرد خوب شرکت در مقدار تولید و فروش بوده است.

غشهد در آذر ماه توانسته است حدود ۹.۳ میلیارد ریال به فروش حدود ۴۱ میلیارد ریالی ۸ ماهه ابتدایی خود اضافه نموده و در نه ماهه ابتدای سال حدود ۵۰ میلیارد ریال فروش را ثبت نماید.

برخلاف سایر شرکت های فوق الذکر که عملکردهای قابل قبول و گاهاً درخشانی ارائه داده اند، خوساز تنها ۶۱ میلیارد ریال به فروش ۲،۴۴۲ میلیارد ریالی ۸ ماهه ابتدایی خود افزوده و گزارش نه ماهه این شرکت با حدود ۲،۵۰۰ میلیارد ریال فروش راهی کدال خواهد شد.