021-79276000 info@noviraco.com

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود به سازمان خصوصی‌سازی که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجادشده باشد، اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: در اجرای بند (خ) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب‌نامه مورخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران) و به‌منظور تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از کلیه اشخاص بدهکار (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر خریداران) با استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی منتشره توسط دولت از محل قوانین بودجه‌های سنواتی، کلیه دارندگان اسناد مذکور با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجادشده باشد (اعم از اصل مبلغ بدهی اقساط، سود فروش اقساطی) و وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه اقساط مطابق قرارداد واگذاری فی مابین اقدام نمایند.

بر این اساس اشخاص متقاضی مشمول ضمن ارائه وکالت‌نامه رسمی مؤید اختیار فروش اسناد خزانه اسلامی واجد وجوه حاصل از فروش یا وجوه حاصله در سررسید به سازمان خصوصی‌سازی، می‌باید بر مبنای مبلغ مورد تائید سازمان خصوصی‌سازی و ضمن ارائه فرم‌های تکمیل‌شده موردنیاز (حاوی امضاء شخص متقاضی مشمول و سازمان خصوصی‌سازی) به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند (دستورالعمل و فرم‌های مربوطه از آدرس اینترنتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل دریافت است).

سازمان مذکور پس از دریافت مستندات توثیق و همچنین اخذ تأییدیه از شرکت یادشده نسبت به اعمال حساب و تسویه بدهی‌های مذکور اقدام می‌نماید. بدیهی است وجوه مربوط به استاد توثیق شده در زمان سررسید با رعایت تشریفات مقرر و تکمیل فرم درخواست مربوطه توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌حساب اعلامی سازمان خصوصی‌سازی نزد خزانه‌داری کل کشور اعلامی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد. ضمناً کارمزد توثیق اسناد مذکور بر عهده اشخاص متقاضی مشمول می‌باشد.

انتهای پیام/